Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Τι είπε ο Ελεγκτικός Οίκος για την Ασπις Πρόνοια

Προς τους
κ.κ. Επόπτες
της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας  «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ»
κ. Ι.Παντελίδη, επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής

κ Κ. Βλαχογιάννη, επόπτη εκκαθάρισης Μαρούσι
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2010
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Kύριοι,
Όπως γνωρίζετε η συνεργασία της εταιρείας Baker Tilly Hellas με την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ξεκίνησε τέλος Ιανουαρίου 2010. Αντικείμενο της συνεργασίας είναι να τεθούν σε λειτουργία όλες οι Χρηματοοικονομικές λειτουργίες της εταιρείας με τελικό στόχο τη λογιστική απεικόνιση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της εταιρείας με 21/09/2009, ημερομηνία ανάκλησης αδείας της εταιρείας και έναρξης εκκαθάρισης. Η εργασία μας διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, ώστε να διασφαλιστεί με εύλογη βεβαιότητα ότι ο Ισολογισμός Έναρξης Εκκαθάρισης της 21/09/09 που θα συνταχθεί, θα είναι απαλλαγμένος από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας σας γνωρίζουμε:

1)  Επανασύσταση και επαναλειτουργία των Οικονομικών ΥπηρεσιώνΑπό το χρόνο που άρχισε η συνεργασία μας ουσιαστικά ξεκίνησε η εκκαθαριστική διαδικασία.  Μέχρι τότε είχαν προσληφθεί ορισμένα κατώτερα στελέχη, τα οποία λόγω έλλειψης οδηγιών και κατευθύνσεων υποαπασχολούνταν και δεν είχαν πραγματοποιήσει σχεδόν καμία εκκαθαριστική πράξη. Άμεση προτεραιότητα ήταν η επανασύσταση και λειτουργία των Οικονομολογιστικών Υπηρεσιών. Αφού διαπιστώθηκαν οι ανάγκες του κάθε τμήματος της εταιρείας, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με υποψήφια άτομα, κυρίως από το προσωπικό της εταιρείας που είχε απολυθεί και ακολούθησε η επιλογή του προσωπικού. Κρίθηκε σκόπιμη και αναγκαία η πρόσληψη συγκεκριμένων προσώπων, κυρίως από το απολυμένο προσωπικό της εταιρείας, που στο προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν κατείχαν ανώτερες και αποφασιστικές θέσεις ευθύνης και διαχείρισης, και δεν προσλήφθηκαν διευθυντικά στελέχη εμπλεκόμενα στην διαχείριση της εταιρείας. Επιπλέον, ικανότατα στελέχη είχαν ήδη απορριφθεί από την ασφαλιστική αγορά. Αυτό είχε ως συνέπεια όλα τα τμήματα να έχουν έλλειψη και να δημιουργούνται προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της Εκκαθάρισης. Σε καθημερινή βάση παρείχαμε οδηγίες και κατευθύνσεις για την επίλυση όλων των προβλημάτων και ερωτημάτων που αποτυπώνονται καθημερινά από το κάθε τμήμα, καθώς και ενημέρωση των Εποπτών, όταν η επίλυση των προβλημάτων απαιτούσε βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες.
2) Συντονισμός και κατεύθυνση του κάθε τμήματος για τη συγκέντρωση όλων των παραστατικών για συναλλαγές που είχαν γίνει μέχρι 21/09/09. Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν και διανεμήθηκαν σε κάθε τμήμα όλα τα παραστατικά που υπήρχαν στα 160 περίπου υποκαταστήματα της εταιρείας. Μόνο από το κεντρικό υποκατάστημα Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν 50 περίπου κούτες με φακέλους ζημιών μόνο για το τμήμα ζημιών.
3)  Παρακολούθηση και συντονισμός της ορθής καταχώρησης στα βιβλία της εταιρείας όλων των συγκεντρωθέντων παραστατικών.  Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ορθή καταχώρηση των συγκεντρωθέντων 1000 περίπου ταμειακών καταστάσεων.
4) Παρακολούθηση και έλεγχος της ορθής καταχώρησης της παραγωγής μέχρι 21/09/09.
5)  Συντονισμός και κατεύθυνση για την έκδοση φορολογικών βεβαιώσεων χρήσεως 2009 για:
 • τους υπαλλήλους της εταιρείας
 • τους 1500 περίπου ελευθέρους επαγγελματίες
 • για τους 160000 περίπου ασφαλισμένους
6)  Αναλυτικός έλεγχος της ορθότητας του υπολογισμού της αποζημίωσης λόγω απόλυσης του προσωπικού στις 21/09/2009. Σύνταξη σχετικής Έκθεσης Ελέγχου.
7)  Μετά από πολλές διαβουλεύσεις, υποβλήθηκε στους εκκαθαριστές γνωμοδότησή μας αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε αντικειμενική αδυναμία χορηγήσεως σωστών φορολογικών βεβαιώσεων έτους 2009 για τους 3000 περίπου ενεργούς πράκτορες και συνεργάτες.
8) Έλεγχος της νομιμότητας και της ορθότητας των συναλλαγών που είχαν καταχωρηθεί μέχρι την ημέρα ανάκλησης της αδείας της εταιρείας (21/09/09), προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κάθε κονδύλι του Ισολογισμού, κατά ποσό και περιεχόμενο, είναι αληθινό.
Πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει σημαντική λογιστική αταξία. Ποσά κονδυλίων μεταφέρονται διαδοχικά σε άσχετους λογαριασμούς, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυσχερές και χρονοβόρο το έργο της εξακρίβωσης της ειλικρίνειας του περιεχομένου των λογαριασμών της εταιρείας. Θα αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Από το λογαριασμό 30.00 «Χρεώστες ασφαλίστρων κλάδου ζωής» ποσό € 7.125.045,81 μεταφέρθηκε Νοέμβριο- Δεκέμβριο 2008 στον άσχετο λογαριασμό 33.95.0000.000276 «ASPIS HOLDING PUBLIC LTD » και συνέχεια 31/12/2008 μεταφέρθηκε στους άσχετους λογαριασμούς 57.00.0101.025716 «ASPIS ΑΕ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ » € 7.010.000,00 και 81.00.0099.000001 «Λοιπά Έκτακτα Έξοδα »   € 115.045,81. Στη συνέχεια το ποσό των € 7.010.000 μεταφέρθηκε στις 04/03/09 στη χρέωση του λογαριασμού 44.601 «Προβλέψεις Επισφαλειών».  Με αυτόν τον τρόπο έμμεσα μια απαίτηση της εταιρείας AΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ποσού  € 7.125.045,81 έκλεισε στα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας και εξαφανίστηκε με την αιτιολογία της «ανεπίδεκτης είσπραξης» απαίτησης.
9) Επενδυτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ASSETS
α)
Διαπιστώθηκαν ότι είχαν εκδοθεί 56 επενδυτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, συνολικού ποσού καθαρών ασφαλίστρων € 9.947.935,77 για τα οποία δεν έγινε εισροή χρημάτων, αν και αυτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στο σύστημα της εταιρείας ήταν χαρακτηρισμένα ως εισπραχθέντα. Το παραπάνω πόσό μετά από πολλές μεταφορές σε διαφόρους λογαριασμούς, με εγγραφές για τις οποίες δεν υπάρχει η οποιαδήποτε αιτιολογία, τελικά απεικονίστηκε στους παρακάτω λογαριασμούς:
-ζημιά της εταιρείας €  7.125.045,81
-Λογ. 30.00 Χρεώστες Ασφαλίστρων €    487.339,00
-Λογ. 33.95.0000.000276 ASPIS HOLDING PUBLIC LTD €  1.837.115,42
-Λογ. 53.90.0001.000001 Προκαταβολή ασφαλίστρων ζωής €     498.435,54
Σύνολο € 9.947.935,77
Τα ανωτέρω χρηματικά ποσά ουδέποτε εισπράχθηκαν από την εταιρεία. Εκτιμάται από τα λεχθέντα από τρίτους, ότι το παραπάνω ποσό των   € 9.947.935,77 αφορούσε κυρίως ατομικές υποχρεώσεις του βασικού μετόχου Π. Ψωμιάδη, που μετατράπηκαν, με την έκδοση των παραπάνω ασφαλιστηρίων συμβολαίων, σε υποχρεώσεις της εταιρείας. Τα παραπάνω ποσά (487.339,00+1.837.115,42+498.435,54) € 2.822.889,96 που απεικονίζονται ως απαιτήσεις στο μεγαλύτερο μέρος τους σε άσχετους λογαριασμούς δεν είναι αληθινά και εισπράξιμα. Για την παραπάνω εργασία συντάχθηκε αναλυτική Έκθεση Ελέγχου αποτελούμενη από 73 σελίδες.
β) Υπάρχουν 3.000 περίπου ασφαλιστήρια συμβόλαια, για τα οποία αποδεικνύεται ότι ο ασφαλιζόμενος κατέβαλε μικρότερο εφ’άπαξ ποσό, από αυτό που αναφερόταν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που εκδόθηκε. Τη διαφορά, μέχρι το ποσό για το οποίο εκδόθηκε το ασφαλιστήριο φέρεται να την αποδίδει η εταιρεία σε διαμεσολαβούντα, ως προμήθειά του. Για τα ασφαλιστήρια αυτά προκύπτει επίσης ότι η εταιρεία δεν εισέπραττε από τον ασφαλισμένο το τέλος χαρτοσήμου που μέχρι 1/3/2009 (οπότε καταργήθηκε) σύμφωνα με το Νόμο, τον βάρυνε. Στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν η μεγαλύτερη, από την επιτρεπόμενη από το Νόμο, απόδοση στον ασφαλιζόμενο. Άπαντα τα ανωτέρω βρίσκονται σε αντίθεση προς την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. Για όλα τα παραπάνω ασφαλιστήρια συμβόλαια έχει ξεκινήσει η διαδικασία προσδιορισμού της νόμιμης υποχρέωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας. Που σημαίνει ότι θα εντοπιστεί το ποσό που πράγματι κατέβαλε ο ασφαλισμένος και απ’ αυτό θα αφαιρεθεί το αναλογούν χαρτόσημο που δεν πληρώθηκε καθώς και το μέρος της προσόδου που καταβλήθηκε πέραν του ποσού που ορίζεται από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία.
Από την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας εκτιμάται ότι η συνολική υποχρέωση της εταιρείας θα μειωθεί κατά € 20.000.000 περίπου.
 
γ) Διαπιστώθηκαν εμβάσματα χρήσεως 2009 που αφορούν καταβολές προσόδων σε ασφαλισμένους, τα οποία δεν εμφανίζονται ούτε στα βιβλία της εταιρείας ούτε στο μηχανογραφικό σύστημα. Επιπλέον διαπιστώθηκαν όμοια εμβάσματα, για τα οποία δεν γνωρίζουμε και σε ποιους ασφαλισμένους ή μη καταβλήθηκαν. Οι παραπάνω διαφορές, στην πορεία της Εκκαθάρισης με τον έλεγχο της επιβεβαίωσης υπολοίπων με τους πάσης φύσεως συνεργάτες θα διερευνηθούν και θα τακτοποιηθούν.
10) Έγινε αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου, δηλαδή των μετοχών-ομολόγων και αμοιβαίων.
11)  Ζημίες ατομικών ασφαλιστηρίων ζωής
α)
Υπάρχει σημαντικός αριθμός ζημιών, που ενώ φαίνονται ως εξοφλημένες, στα βιβλία της εταιρείας δεν έχει απεικονιστεί τέτοια πληρωμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στέλνονταν σε Πράκτορες και συνεργάτες αποδείξεις εξοφλήσεως ζημιών, για να τις πληρώσουν στους ασφαλισμένους χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα εξακρίβωσης εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι πληρωμές αυτές. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εντοπισμού αυτών των αποδείξεων εξοφλήσεως ζημιών, που δεν έχουν καταβληθεί στον ασφαλισμένο. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού, θα απαιτηθεί σημαντικός χρόνος μετά την ολοκλήρωση των αναγγελιών και τη σύνταξη του προσωρινού χαρτοφυλακίου.
β) Για μεγάλο αριθμό ζημιών (2.500 φάκελοι ζημιών περίπου) συνεχίζεται ο έλεγχος τους για τον προσδιορισμό του ύψους τους.
12)   Ζημίες ομαδικών ασφαλιστηρίων ζωής
α)
Υπάρχουν 3.700 φάκελοι ζημιών. Ελέγχονται αναλυτικά οι συμβάσεις για την ορθότητα των χρεώσεων των Νοσοκομείων, των Ιατρικών Κέντρων και συνεργατών.  Καταβάλλεται προσπάθεια να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα παραστατικά. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού, θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των αναγγελιών και τη σύνταξη του προσωρινού χαρτοφυλακίου.
β) Στους φακέλους υπάρχουν παραστατικά Νοσοκομείων και Ιατρικών κέντρων, που έχουν εκδοθεί στο όνομα ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ.  Τα παραστατικά αυτά δεν έχουν λογιστικοποιηθεί ως υποχρεώσεις προς τα Νοσοκομεία και τα Ιατρικά Κέντρα. Κατά συνέπεια δεν γνωρίζουμε ποια είναι η υποχρέωση της εταιρείας προς Νοσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα. Πρέπει να συγκεντρωθούν και να λογιστικοποιηθούν, ώστε γνωρίζοντας την υποχρέωση, να είναι δυνατή η συμφωνία της υποχρέωσης αυτής με την αντίστοιχη που εμφανίζουν τα Νοσοκομεία και τα Ιατρικά Κέντρα. Εργασία που είναι πολύ χρονοβόρα.
γ) Υπάρχουν Ζημίες που στο σύστημα φαίνονται εξοφλημένες, στα βιβλία όμως εμφανίζονται ως οφειλόμενες. Υπάρχουν Ζημίες που εμφανίζονται και ως εκκρεμείς στο απόθεμα εκκρεμών ζημιών και ως οφειλόμενες. Δηλαδή εδώ η υποχρέωση εμφανίζεται δυο φορές.
δ)  Επιπλέον ζημίες εξοφλήθηκαν με επιταγή πληρωτέα, η οποία όμως ήταν χωρίς αντίκρισμα.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις διενεργείται εργασία εντοπισμού τους ώστε οι παραπάνω περιπτώσεις να εμφανίζονται μόνο ως εκκρεμείς ζημίες. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού, θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των αναγγελιών και τη σύνταξη του προσωρινού χαρτοφυλακίου.
13) Χρεόγραφα Πάγιας Επένδυσης
Τα Χρεόγραφα Πάγιας Επένδυσης , λογαριασμός
17 της γενικής λογιστικής, με λογιστική αξία  € 100.588.000 περίπου αφορούν:                                                                                                                         
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ 27.410.000 περίπου
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ASPIS ΠΡΟΝΟΙΑ) 10.350.000 >>
Μετοχές Εξωτερικού 1.337.000 >>
Χρεόγραφα Μη Ρευστοποιήσιμων Επενδύσεων
(Μερίδια UNIT LINKED)
44.997.000 >>
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 131.000 >>
Εταιρικά Ομόλογα
16.354.000
>>

100.588.000 >>
Για τα παραπάνω σημειώνουμε:
α) Έχουμε επισκοπήσει την αποτίμηση των παραπάνω χρεογράφων με την αξία που προέκυψε κατά την 21/09/2009. Επισημαίνεται ότι στους παραπάνω λογαριασμούς περιλαμβάνονται και τα μερίδια του εσωτερικού  μεταβλητού κεφαλαίου της εταιρείας (UNIT LINKED) με αξία αποτίμησης κατά την 21/09/2009 ποσού € 34.093.547. Μεγαλύτερη ανάλυση σχετικά με αυτή την αποτίμηση έχουμε στο κεφάλαιο UNIT LINKED.  Επισημαίνουμε ότι η σημερινή πραγματική αξία αποτίμησης υπολείπεται σημαντικά της εμφανιζόμενης στα βιβλία της εταιρείας λογιστικής αξίας του.
β) Όσον αφορά τη διαχρονική κίνηση των παραπάνω λογαριασμών σημειώνουμε ότι αυτό αποτελεί αντικείμενο ειδικού ελέγχου, στον οποίο αν πραγματοποιηθεί, πρέπει να προσδιορίζεται και το χρονικό εύρος για το οποίο θα γίνει η ελεγκτική διερεύνηση.
14) Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες ΕπιχειρήσειςΣτο λογαριασμό 18.00 της γενικής λογιστικής παρακολουθούνται οι Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις της εταιρείας ASPIS ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ. Το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την 21/ 09/2009 ανέρχεται στο ποσό των  € 135.809.029,93.
Το ποσόν αυτό αναλύεται ως εξής:                                                                                                 
Εταιρεία Αριθμός Μετοχών Αξία Σύνολα
Εσωτερικού Εισηγμένες      
ASPIS BANK
5.824.551
29.449.944,74 29.449.944,74
Eξωτερικού Εισηγμένες  
LEDA 53.916.674 33.087.681,14
LIBERTY 4.907.055 962.224,23
ASPIS HOLDINGS 8.916.194 8.308.966,48 42.358.871,88
Μη Εισηγμένες
ASPIS AEAZ 24.000.000 27.221.443,79
ASPIS AEΓΑ 177.498 5.820.458,74
ASPIS Κτηματική 1.273.370 1.263.788,50
Commercial Value 34.969.638 29.327.684,45
Ε Valley 125.200 366.837,86 64.000.213,34
135.809.029,9
Για τα παραπάνω σημειώνουμε:
α)
Η αποτίμηση των παραπάνω συμμετοχών (με τα στοιχεία τα οποία είναι γνωστά σε μας) εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα € 5.000.000.
β)
Η επιλογή της επένδυσης της εταιρείας στις εν λόγω συγγενείς εταιρείες θα πρέπει να συσχετισθεί και να ληφθούν υπ’ όψιν οι συναλλαγές με τους δοσοληπτικούς λογαριασμούς της εταιρείας με τις λοιπές εταιρείες του ομίλου όπως αυτό επισημαίνεται στο Κεφάλαιο 18 "Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί Εταιρειών Ομίλου" του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος.
15) Χρεώστες ΑσφαλίστρωνΣυνολικό ποσό απαιτήσεων περίπου € 16.000.000. Οι παραπάνω απαιτήσεις παρακολουθούνται κατά ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αφορά πολύ μεγάλο αριθμό και είναι καταχωρημένα σε 700 σελίδες περίπου. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού, θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των αναγγελιών και τη σύνταξη του προσωρινού χαρτοφυλακίου.
16) Καταθέσεις όψεως
α)
Από την εταιρεία δεν γίνεται συμφωνία των λογαριασμών καταθέσεων όψεως με τους αντίστοιχους λογαριασμούς των Τραπεζών. Με την έννοια της διερεύνησης κάθε κονδυλίου διαφοράς, της αιτιολόγησης του και της παρακολούθησης του μέχρι του χρόνου τακτοποιήσεως του. Απλά ανά μήνα, το υπόλοιπο του λογαριασμού καταθέσεων όψεως προσαρμόζεται ώστε να συμφωνεί με το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού της Τράπεζας και η διαφορά χρεώνεται ή πιστώνεται, ανάλογα, στους λογαριασμούς του 5391/0001 «εκκρεμότητες».
β) Τέθηκαν υπόψη μας διαφορές μεταξύ των κονδυλίων που είναι καταχωρημένα στους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας και των αντίστοιχων λογαριασμών τραπεζών. Στη χρήση 2008 οι διαφορές αυτές δεν διερευνήθηκαν, αλλά απλά το υπόλοιπο του λογαριασμού καταθέσεων όψεως της εταιρείας προσαρμόστηκε με το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού της τράπεζας και οι διαφορές χρεώθηκαν και πιστώθηκαν στον αντίστοιχο λογαριασμό 53.91.0001 «εκκρεμότητες». Η προσαρμογή αυτή είναι πλήρως ανορθόδοξη και δεν είναι λογιστικά και ελεγκτικά αποδεκτή και απαιτεί εξέταση και από νομική άποψη. Απαιτείται να γίνει οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος. Πιο συγκεκριμένα στη χρήση 2008 υπήρχαν οι παρακάτω διαφορές:
 • Αναλήψεις χρημάτων από τις τράπεζες που δεν εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας και δεν διερευνήθηκαν ακόμα, συνολικού ποσού  €5.096.652,17       
 • Καταθέσεις χρημάτων στις τράπεζες που δεν εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας και δεν διερευνήθηκαν ακόμα, συνολικού ποσού € 1.457.971,14
 • Χρεώσεις στους λογαριασμούς της εταιρείας που δεν εμφανίζονται σους λογαριασμούς των τραπεζών και δεν διερευνήθηκαν ακόμα, συνολικού ποσού            €  189.133,46
 • Πιστώσεις στους λογαριασμούς της εταιρείας που δεν εμφανίζονται στους λογ/σμούς των τραπεζών και οι οποίες δεν διερευνήθηκαν ακόμα, συνολικού ποσού                 € 2.102.841,39
γ) Όμοιες σημαντικές διαφορές υπάρχουν και για το διάστημα 1/1/-31/7/2009 και συγκεκριμένα:      
Αναλήψεις από την τράπεζα αδιερεύνητες €    6.396.527,35
Καταθέσεις στην τράπεζα αδιερεύνητες €    9.222.453,86
Χρεώσεις στην εταιρεία αδιερεύνητες €       474.557,54
Πιστώσεις στην εταιρεία αδιερεύνητες €       622.365,00
δ) Οι μεταχρονολογημένες επιταγές που εκδίδει η εταιρεία εμφανίζονται στην πίστωση του λογαριασμού όψεως 38.03. Δεν χρησιμοποιείται ο λογαριασμός «Επιταγές πληρωτέες». Ο Λογαριασμός αυτός την 21/9/2009 είναι πιστωμένος με ακάλυπτες επιταγές συνολικού ποσού € 16.776.221. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών προέρχεται από την προηγούμενη χρήση 2008. Οι επιταγές αυτές δόθηκαν κυρίως για εξαγορά ασφαλιστηρίων συμβολαίων, εξοφλήσεις ζημιών και προμήθειες συνεργατών.

ε) Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει συμφωνία όλων των διαφορών κονδύλι – κονδύλι. Η συμφωνία αυτή θα μεταβάλει αντίστοιχα την περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας. Για τη συμφωνία αυτή, που αναγκαστικά θα επεκταθεί και στη χρήση 2008, θα απαιτηθεί να προσκομιστούν και τα αναγκαία Τραπεζικά παραστατικά, που δεν υπάρχουν στην εταιρεία και από τα οποία θα αποδεικνύεται η συναλλαγή. Η εργασία αυτή είναι σημαντική και είναι βέβαιο ότι θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο.

17)Διαμεσολαβούντες
α)  Πρόκειται για 11.500 κωδικούς πρακτόρων και συνεργατών για τους οποίους διενεργείται έλεγχος της ορθότητας των χρεωστικών υπολοίπων (απαιτήσεων) και πιστωτικών υπολοίπων (υποχρεώσεων), που εμφανίζονται σε διάφορους λογαριασμούς του Ισολογισμού.
β) Από τους λογαριασμούς των διαμεσολαβούντων προκύπτουν οι παρακάτω απαιτήσεις και υποχρεώσεις:
 • Συνολικό ποσό απαιτήσεων:        € 21.264.000
 • Συνολικό ποσό υποχρεώσεων:       € 10.442.000
 • Συνολικό ποσό απαιτήσεων από χορηγηθέντα 116 δάνεια ενυπόθηκα και μη: €  6.248.000
γ) Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται:
γα)
Απαιτήσεις συνολικού ποσού € 7.025.000
Αιτία δημιουργίας αυτών των απαιτήσεων ήταν η χρεωθείσα σε αυτούς διαφορά, μεταξύ του καθαρού ασφαλίστρου του επενδυτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου ASSET και του ποσού ασφαλίστρων που κατέβαλε ο ασφαλισμένος. Γι’ αυτές τις απαιτήσεις πρέπει να ερευνηθεί αναλυτικά αν είναι πραγματικές και άρα διεκδικήσιμες ή είναι εικονικές οπότε θα πρέπει να μεταφερθούν ως δαπάνη στα αποτελέσματα, δηλαδή σε μείωση της καθαρής θέσης της εταιρείας.
γβ) Υποχρεώσεις συνολικού ποσού, περίπου € 4.800.000
Αφορούν υποχρεώσεις από προμήθειες πώλησης ομολογιών όχι της εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, αλλά άλλων εταιρειών που ανήκουν στο βασικό μέτοχο Π. Ψωμιάδη, δηλαδή των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ ΑΕ και ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΕ. Συνεπώς στα βιβλία της εταιρείας κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, εμφανίζονται ως υποχρεώσεις προμήθειες για εργασίες, που έγιναν για λογαριασμό άλλων εταιρειών.
γγ) Η διερεύνηση όλων των παραπάνω απαιτήσεων ολοκληρώνεται σε συνδυασμό με τον εντοπισμό και την τακτοποίηση όλων των επιταγών που έδωσε η εταιρεία ή έλαβε η εταιρεία στους/από διαμεσολαβούντες και οι οποίες ήταν χωρίς αντίκρισμα. Επιπρόσθετα απαιτείται και η διερεύνηση των προαναφερομένων απαιτήσεων και σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του ελέγχου της αποδόσεως λογαριασμού μέχρι 21/9/2009 απ’ όλους τους διαμεσολαβούντες. Οι προμήθειες αυτές αφορούν χρήσεις 2005-2009. Σημειώνεται ότι πρόσφατα (Οκτώβριος 2010) παρουσιάστηκε Συνεργάτης που θέλησε να αποδώσει λογαριασμό (εκκαθάριση) για την 21/9/2009, αναφέροντας ότι τα σχετικά στοιχεία είχαν ξεχαστεί στο αυτοκίνητο του. Η εργασία αυτή, που είναι δύσκολη και χρονοβόρα, έχει προχωρήσει σημαντικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2010. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού, θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των αναγγελιών και τη σύνταξη του προσωρινού χαρτοφυλακίου (δεδομένου ότι έτσι θα μπορέσει να υπάρξει σχετική διασταύρωση).

18) UNIT LINKED
 • Περιγραφή:
Τα UNIT LINKED είναι εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια με θεματοφύλακα την ASPIS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ. Τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε ισχύ κατά την 21/09/2009 είναι τα παρακάτω:                                                                                       
Προϊόν Αριθμός Συμβολαίων
ASPIS BOND REGULAR 48.075

ASPIS BOND SINGLE
12.681 60.756
ASPIS GLOBAL REGULAR 810
ASPIS GLOBAL SINGLE 1.948 2.758
(Ενέργεια-Χρυσός-Ακίνητα)
ΧΡΥΣΗ ΑΣΠΙΔΑ 691 691

64.205
Όλα τα παραπάνω προϊόντα, τα οποία είναι 7ετούς έως 10ετούς λήξεως με διαφορετικό κατ’ έτος και κατηγορία προϊόντος συντελεστή εξαγοράς, έχουν εκδοθεί με εγγύηση κεφαλαίου. Η δέσμευση εγγύησης είναι για τον εκδότη (ASPIS ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ).
Ασφαλιστική Πρόβλεψη και Ασφαλιστική Τοποθέτηση
Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζεται η ασφαλιστική πρόβλεψη και ασφαλιστική τοποθέτηση ανά προϊόν, όπως επίσης και επισημάνσεις των επιλογών της ασφαλιστικής τοποθέτησης.                                                  
UNIT LINKED Πλήθος συμβολαίων Ασφαλιστική Πρόβλεψη Ασφαλιστική Κάλυψη
ASPIS BOND 60.756 31.160.101,29 21.586.263,53
ASPIS GLOBAL 2.758 13.430.895,49 10.657.312,74
ΧΡΥΣΗ ΑΣΠΙΔΑ 691 1.279.807,91 1.849.971,17

64.205 45.870.804,89 34.093.547,44
Σημειώνεται ότι η Ασφαλιστική Πρόβλεψη έχει υπολογισθεί επί της τρέχουσας αξίας μεριδίων και όχι επί των εγγυημένων κατά την αγορά μεριδίων.  Η ασφαλιστική πρόβλεψη εάν η αναλογιστική μελέτη υπολογίσει εγγύηση UNIT LINKED ανέρχεται στο ποσόν των 145.800.000 Ευρώ περίπου, δηλαδή διαφορά πρόβλεψης Ευρώ 100.000.000 περίπου.
Ανάλυση Ασφαλιστικής Τοποθέτησης 21/09/2009                                        
ASPIS HOLDINGS 5.543.752,50
LEDA 12.863.997,36
LIBERTY 503.225,76
ASPIS BANK 3.701.911,50
LASER 29.150,00 22.642.037,12
ΟΜΟΛΟΓΟ ASPIS 1.179.708,82
METOXIKO ASPIS 618.313,39
ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ASPIS 51.948,96 1.849.571,17
24.492.008,29
Προθεσμιακές Καταθέσεις ASPIS BANK 5.502.528,78
29.994.537,07
Λοιπές Μετοχές (Τρίτοι) 4.099.010,37
34.093.547,44
Συμπερασματικά προκύπτει ότι από τη συνολική  ασφαλιστική τοποθέτηση ποσοστό 71,83% (Ευρώ 24.492.008,29) είχε επενδυθεί με 21/09/2009 σε μετοχές και ομόλογα των εταιρειών του ομίλου ενώ μόνον η επένδυση σε μετοχή της LEDA ανερχόταν σε ποσοστό 37,7% (Ευρώ 12.863.997,36) επί της συνολικής για Unit Link ασφαλιστικής τοποθέτησης.

-Διαχείριση μεριδίων- Κλείσιμο Θέσης

α) 
Η εταιρεία ενώ θα έπρεπε να κλίνει θέση καθημερινά με βάση τις πωλήσεις των μεριδίων δεν το έπραττε αυτό και αγόραζε μερίδια όποτε «διέθετε» χρήματα για αυτόν τον σκοπό. Για τον λόγο αυτό στις 21/9/2009 υπάρχει σημαντικό άνοιγμα στα μερίδια ανάμεσα στην Διεύθυνση Επενδύσεων και την Μηχανογράφηση.
Δηλαδή Αριθμός  Μεριδίων
Έχουν συνταχθεί συμβόλαια (πουληθεί) μερίδια (UNIT LINKED) περίπου 100.265.000
Έχουν γίνει αγορές μεριδίων από Διεύθυνση Επενδύσεων περίπου 71.390.000
Διαφορά μεριδίων 28.875.000
Διαφορές έχουν εντοπισθεί σε όλες τις χρήσεις από 2006 έως και 2009 και τα στοιχεία που προωθούνταν στο εποπτικό όργανό (ΕΠΕΙΑ) δεν συμφωνούσαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...